Đại Bàng

Tổng quá sơn đại bàng

Sơn Đại Bàng chính hãng giá rẻ như sơn Epoxy, Alkyd, AC.NC, Acrylic và các loại sơn khác. Nhà máy Sơn Đại Bàng cung cấp các loại sơn tổng hợp chất lượng cao với giá rẻ nhất. Gọi Ngay Nhận Giá Ưu Đãi. Xuất Hóa Đơn Đỏ. Tư Vấn Miễn Phí.

Bảng giá sơn epoxy đại bàng

TT Tªn s¶n phÈm Ký hiÖu

A. S¬n Epoxy (Hîp phÇn A)

I. S¬n Epoxy c¸c lo¹i
1 Mµu Vµng S.EP-P1;V-03
2 Mµu Xanh l¸ c©y S.EP-P1;XLC-03
3 Mµu Xanh lam S.EP-P1;XL-04
4 Mµu n©u S.EP-P1;N-01
5 Mµu §en S.EP-P1;§e-01
6 S¬n chèng rØ EP S.EP-N1;N-01
7 Tar EP S.TE-N1;§e-03
8 S¬n EP giµu kÏm S.EP-Zn
9 Vecny EP VN-EP
10 Xö lý bÒ mÆt CXL-WP
II. S¬n Epoxy biÕn tÝnh c¸c lo¹i
III. S¬n sµn Epoxy c¸c lo¹i
1 Mµu Xanh l¸ c©y S.EP-F1;XLC-03
2 Mµu Ghi S.EP-F2A;G-01
3 Líp ®Öm S.EP-F2(§)

B. S¬n ®Æt hµng hÖ Epoxy (Hîp phÇn A)

I. S¬n Epoxy c¸c lo¹i
1 Mµu CÈm th¹ch S.EP-P1;CT-04
2 S.EP-P1;CT-18
3 S.EP-P1;CT-46
4 S.EP-P1;CT-47
5 S.EP-P1;CT-61
6 S.EP-P1;CT-65
7 S.EP-P1;CT-76
8 S.EP-P1;CT-79
9 S.EP.B-P1;CT-81
10 S.EP-P1;CT-87
11 S.EP-P1;CT-88
12 S.EP-P1;CT-99
13 S.EP-P1;CT-123
14
Mµu Vµng
S.EP-P1;V-01
15 S.EP-P1;V-02
16 S.EP-P1;V-05
17 S.EP-P1;V-32
18 S.EP-P1;V-68
19 S.EP-P1;V-84
20
Mµu Xanh l¸ c©y
S.EP-P1;XLC-03(KM)
21 S.EP-P1;XLC-02
22 S.EP-P1;XLC-04.M3
23 S.EP-P1;XLC-04.M3
24 S.EP-P1;XLC-22
25 S.EP-P1;XLC-26
26 S.EP-P1;XLC-26 (§H)
27 S.EP-P1;XLC-27.M7
28 S.EP-P1;XLC-34.M2
29 S.EP-P1;XLC-72
30 S.EP-P1;XLC-78
31 S.EP-P1;XLC-78*
32 S.EP-P1;XLC-80
33 S.EP-P1;XLC-82
34 S.EP-P1;XLC-90
35 S.EP-P1;XLC-91
36 S.EP-P1;XLC-93
37 S.EP-P1;XLC-130
38 S.EP-P1;XLC-131
39
Mµu Xanh lam
S.EP-P1;XL-23
40 S.EP-P1;XL-31
41 S.EP-P1;XL-47
42 S.EP-P1;XL-56
43 S.EP-P1;XL-67
44 S.EP-P1;XL-68
45 S.EP-P1;XL-78
46 S.EP-P1;XL-81
47 S.EP-P1;XL-83
48 S.EP-P1;XL-90
49 S.EP-P1;XL-95
50 S.EP-P1;XL-107
51 S.EP-P1;XL-107.M2
52 S.EP-P1;XL-107.M7
53 S.EP-P1;XL-121
54 S.EP-P1;XL-133
55 S.EP-P1;XL-135
56 S.EP-P1;XL-151
57 S.EP-P1;XL-152
58 Mµu Cá óa S.EP-P1;Cu-01
59 S.EP-P1;Cu-06
60 S.EP-P1;Cu-15
61 S.EP-P1;Cu-18
62 S.EP-P1;Cu-27.M2
63 Mµu Hoµ b×nh S.EP-P1;HB-01
64 S.EP-P1;HB-15
65 S.EP-P1;HB-20
66 S.EP-P1;HB-29
67 S.EP-P1;HB-30
68 S.EP-P1;HB-46
69 S.EP-P1;HB-48
70 Mµu §á S.EP-P1;§o-01
71 S.EP-P1;§o-13
72 S.EP-P1;§o-26*
73 S.EP-P1;§o-32
74 Mµu §en S.EP-P1;§e-01M2
75 S.EP-P1;§e-01M7
76 S.TE-HRC;§e-03
77
Mµu Ghi
S.EP-P1;G-01
78 S.EP-P1(YT);G-01
79 S.EP-CT§;G-01
80 S.EP-P1;G-01M
81 S.EP-P1;G-06
82 S.EP-P1;G-33
83 S.EP-P1;G-57
84 S.EP-P1;G-61
85 S.EP-P1;G-67*
86 S.EP-P1;G-73
87 S.EP-P1;G-84
88 S.EP-P1;G-123
89 S.EP-P1;G-136
90 S.EP-P1;G-137
91 S.EP-P1;G-140
92 S.EP-P1;G-141
93 S.EP-P1;G-145.M7
94 S.EP-P1;G-147
95 S.EP-P1;G-148
96 S.EP-P1;G-150
97 S.EP-P1;G-151
98 S.EP-§;G-164
99 S.EP-P1;G-170
100 S.EP-P1;G-172
101 S.EP-P1;G-173
102 S.EP-P1;G-191
103 S.EP-P1;G-194
104 S.EP-P1;G-205
105 S.EP-P1;G-207
106 S.EP-P1;G-207.M2
107 S.EP-P1;G-210
108 S.EP-P1;G-212.M7
109 S.EP-P1;G-214
110 S.EP-CT§;G-215
111 S.EP-P1;G-220
112 S.EP-P1;G-225
113 S.EP-P1;G-226
114 S.EP-P1;G-228(MG73D)
115 S.EP-P1;G-231
116 S.EP-P1;G-231.M7
117 S.EP-P1;G-234
118 S.EP-P1;G-235
119 S.EP-P1;G-236
120 S.EP-P1;G-237
121 S.EP-P1;G-248
122 S.EP-P1;G-269
123 S.EP-P1;G-273
124 S.EP-P1;G-274
125 S.EP-P1;G-276
126 S.EP-P1;G-286
127 Mµu Crem S.EP-P1;Cr-02
128 S.EP-P1;Cr-37
129 S.EP-P1;Cr-66
130 S.EP-P1;Cr-68
131 S.EP-P1;Cr-69
132 S.EP-P1;Cr-90
133 S.EP-P1;Cr-94
134 S.EP-P1;Cr-130
135 S.EP-P1;Cr-130.M2
136 S.EP-P1;Cr-130.M7
137 S.EP-P1;Cr-132
138 S.EP-P1;Cr-141
139 S.EP-P1;Cr-142
140 S.EP-P1;Cr-211
141 S¬n chèng rØ EP mµu Ghi S.EP-N1;GH-01
142 S.EP-N1;GH-02
143 S.EP-N1;GH
144 S¬n chèng rØ EP mµu Vµng S.EP-N1;V-37
145 S¬n chèng rØ EP mµu N©u S.TE-N1(HRC);N-01
146 S¬n mµu N©u S.EP-P1;N-05.M7
147 S.EP-P1;N-16
148 S.EP-P1;N-41
149 S.EP-P1;N-61
150 S.EP-P1;N-67
151 S.EP-P1;N-71
152 S.EP-P1;N-82
153 S¬n mµu Tr¾ng S.EP-P1;Tr-01
154 S.EP-P1;Tr-01(§)
155 S.EP.B-P1;Tr-01
156 S.EP-P1;Tr-10
157 S¬n mµu Nhò S.EP-P1;Ab-01
158 S.EP-P1;Ab-02
159 S.EP-P1;Ab-03
160 S.EP-P1;Ab-10
161 S.EP-P1;Ab-26
162 S¬n Nhò Ngäc S.EP-P1;NN-14
163 Matit EP S.EP-MT
164 Phèt ph¸t ho¸ – BiÕn tÝnh rØ PPH-BTR
165 Keo EP Keo-EP
166 K.EP-TH
167 S¬n Tar EP S.TE-N1;N-14
168 Giµu kÏm v« c¬ S.ES-Zn
169 Epoxy giµu kÏm S.ES-Zn2
170 Epoxy chèng rØ hµm r¾n cao S.EP-HRC;GH-01
171 Xö lý bÒ mÆt CXL-WP;G-174
172 Xö lý bÒ mÆt trªn inox CXL-WP1
173 ChÊt xö lý nÒn sika CXL-SK
174 Vecny EP VN-EP.M7

II. S¬n Epoxy biÕn tÝnh c¸c lo¹i

1 S¬n N©u EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;N-27
2 S.EP.BT-N1;N-01
3 S¬n N©u EP biÕn tÝnh chun S.EP.BT-CH;N-25
4 S¬n Xanh lam EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;XL-01
5 S.EP.BT-P1;XL-121
6 S¬n Xanh l¸ c©y EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;XLC-62.M3
7 S¬n Ghi EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;G-175.M7
8 S.EP.BT-P1;G-176.M7
9 S¬n Nhò EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;Ab-22
10 S¬n §á EP biÕn tÝnh S.EP.BT-P1;§o-38

III. S¬n sµn Epoxy c¸c lo¹i

1 Mµu CÈm th¹ch S.EP-F1(§);CT-61
2 Mµu ghi S.EP-F1;G-139
3 Mµu Tr¾ng S.EP-F1;Tr-05
4 S¬n sµn líp ®Öm mµu XLC S.EP-P1(§);XLC-03
5 S.EP-F2B(§)
6 S.EP-F2B;G-01
7 S¬n sµn tù ch¶y mµu ®á S.EP-F2A;§o-01
8 S¬n sµn tù ch¶y mµu ®en S.EP-F2A;§e-01
9 S¬n sµn tù ch¶y mµu tr¾ng S.EP-F2A;Tr-01
10 S¬n sµn tù ch¶y mµu XLC S.EP-F2A;XLC-03
IV. S¬n Epoxy hÖ n­íc
1 Vecny VN-EP.WB
2 Mµu ghi S.EP.WB-P1;G-01
3 S.EP.WB-F2A;XLC-03
4 S¬n ®Öm S.EP.WB-§

C. ChÊt ®ãng r¾n hÖ Epoxy (Hîp phÇn A)

1 ChÊt ®ãng r¾n s¬n chèng rØ EP C§R-EP-N1
2 ChÊt ®ãng r¾n s¬n Tar EP C§R-TE-N1
3 ChÊt ®ãng r¾n s¬n c¸c mµu EP C§R-EP-P1
4 ChÊt ®ãng r¾n s¬n mê c¸c mµu EP C§R-EP-P1.M
5 ChÊt ®ãng r¾n vecny EP C§R-EP-VN
6 ChÊt ®ãng r¾n s¬n giµu kÏm EP C§R-EP-ZN
7 ChÊt ®ãng r¾n s¬n giµu kÏm v« c¬ EP C§R-ES-ZN
8 ChÊt ®ãng r¾n s¬n hµm r¾n cao EP C§R-EP-HRC

THÔNG TIN VỀ MUA HÀNG LIÊN HỆ ĐẠI LÝ :

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT NGUYỄN BÌNH

0314 500 469
Add: 252/10/10 QL 1K, Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)66580758
👉 Tư vấn 1: 0938 215 398
👉 Tư vấn 2: 0983 132 412
👉 Tư vấn 3: 0909 47 13 14
Email: nguyenbinhcompany.ltd@gmail.com

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.